ą ć ę ł ń ó ś ź ż Ą Ć Ę Ł Ń Ó Ś Ź Ż

Krótko o Białych Krukach

Przez wiele lat grupa fanów motocyklowych z Bełchatowa i jego okolic urządzała wycieczki, oraz jeździła na różne zloty motocyklowe. Mijały lata grupa się rozrastała, aż w końcu w marcu 2014 postanowiono założyć stowarzyszenie motocyklowe, które przybrało nazwę Białe Kruki. W tym samym roku przystąpiliśmy do Polskiego Ruchu Motocyklowego.
W początkowym okresie Stowarzyszenie skupiło się przede wszystkim na opracowaniu Statutu oraz przygotowaniu dokumentów związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Następnie podjęto kroki w kierunku realizacji celów statutowych. Cele i zadania naszego Klubu określiliśmy w naszym Statucie.

Statut

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1 .

Stowarzyszenie Klub Motocyklowy "BIAŁE KRUKI" Bełchatów, w dalszych postanowieniach Statutu zwany Klubem, jest Stowarzyszeniem miłośników motocykli.

§ 2.

Klub posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3.

Siedzibą Klubu jest miasto Bełchatów. Terenem działania Klubu, jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Klub może działać także na terenie innych państw.

§ 4.

Klub może przystępować do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 5.

Klub został utworzony na czas nieograniczony.

Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 6.

Celem Klubu jest:
a) promowanie i rozpowszechnianie ruchu motocyklowego i idei motocyklizmu w społeczeństwie,
b) upowszechnianie turystyki motocyklowej,
c) rozwój sportu motorowego,
d) popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji,
e) ochrona motocykli zabytkowych,
f) propagowanie kultury w ruchu drogowym,
g) podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie i poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego,
h) podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i dobroczynności,
i) szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.

§ 7.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
a) organizowanie spotkań motocyklistów,
b) organizowanie imprez o charakterze kulturalno-oświatowym i turystyczno-sportowym,
c) udział w imprezach rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
d) współpracę z innymi organizacjami motocyklistów,
e) prowadzenie, uczestniczenie i udzielanie pomocy w rekonstrukcji motocykli.

Rozdział III. CZLONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 8.

Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne powyżej 18 roku życia. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi .

§ 9.

Członkami Klubu mogą zostać cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10.

Członkowie Klubu dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Klubu, może zostać każda osoba, która:
a) jest czynnie zaangażowana w realizację celów statutowych Klubu,
b) przejdzie pomyślnie co najmniej trzymiesięczny okres kandydacki, w czasie, którego wykaże się czynną działalnością na rzecz Klubu,
c) złoży pisemną deklarację o przystąpienia do Klubu i realizacji jego celów statutowych,
d) zostanie przyjęta w poczet członków Klubu , uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.

§ 12.

Członkiem wspierającym Klubu, może zostać osoba fizyczna i prawna, która:
a) deklaruje pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w pracach Klubu bądź realizacji celów Klubu,
b) złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Klubu w charakterze członka wspierającego,
c) otrzyma status członka wspierającego Klubu, nadany uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Klubu.

§ 13.
Członkiem honorowym Klubu, może zostać osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu. Status członka honorowego Klubu jest nadawany przez Walne Zebranie Członków Klubu, na wniosek Zarządu Klubu.

§ 14.

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
a) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Klubu,
b) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Klubu,
c) udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Klubu,
d) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Klubu,
e) zgłaszania wniosków co do działalności Klubu.

§ 15.

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązek:
a) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Klubu,
b) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c) regularnego opłacania składek na rzecz Klubu,
d) dbania o dobre imię Klubu.

§ 16.

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 17.

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Klubu oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz dbania o dobre imię Klubu .

§ 18.

Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego i jest zwolniony z płacenia składek.

§ 19.

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną - członka wspierającego,
b) utraty praw publicznych,
c) dobrowolnej pisemnej rezygnacji z przynależności do Klubu,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu, podjętą po zasięgnięciu opinii członków Stowarzyszenia, w razie:
- nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres jednego roku,
- nieusprawiedliwionego notorycznego nieuczestniczenia w pracach Klubu,
- nieprzestrzegania Statutu i uchwał władz Klubu.

§ 20.

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Klubu lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu jest ostateczna.

Rozdział IV. WŁADZE KLUBU.

§ 21.

Władzami Klubu są:
1) Walne Zebranie Członków Klubu,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22.

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 23.

Wszystkie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia; uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków. Organ może podjąć uchwałę o głosowaniu w trybie tajnym.

§ 24.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko

§ 25.

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

§ 26.

W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział:
- z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
- z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, kandydaci starający się o przyjęcie w poczet członków Klubu oraz zaproszeni goście.

§ 27.

Walne Zebranie Członków Klubu może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 28.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu jest zwoływane przez Zarząd Klubu w ciągu czterech miesięcy po upływie każdego roku.

§ 29.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwołuje Zarząd lub Komisja Rewizyjna lub co najmniej 1/3 aktualnej liczby członków w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku i obraduje nad sprawami, które wynikają z wniosku

§ 30.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą wszyscy członkowie osobiście albo przez swoich pełnomocników w odniesieniu do członków wspierających. Pełnomocnicy nie mają prawa wyborczego biernego ani czynnego.

§ 31.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.

§ 32.

Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich członków.

§ 33.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:
a) uchwalenie Statutu i jego zmian,
b) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Klubu,
c) wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Klubu,
e) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń na rzecz Klubu,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
g) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Klubu.

§ 34.

Zarząd składa się z 3 członków - Prezesa i 2 Wiceprezesów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes samodzielnie lub 2 Wiceprezesów łącznie.

§ 35.

Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz wobec władz i osób trzecich i kieruje bieżącą działalnością Klubu.

§ 36.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.

§ 37.

Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) ustalanie budżetu Klubu,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia majątku Klubu,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
g) nakładanie na poszczególnych członków Klubu konkretnych obowiązków związanych z realizacją zadań Klubu.

§ 38.

Uchwały Zarządu zapadają jednogłośnie (kworum minimum dwóch członków Zarządu)

§ 39.

Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.

§ 40.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego.

§ 41.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Klubu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków Klubu,
c) zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem.

§ 42.

Uchwały Komisji Rewizyjnej jednogłośnie (kworum minimum dwóch Komisji Rewizyjnej)

Rozdział V. MAJĄTEK I FUNDUSZE.

§ 43.

Majątek Klubu powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) dochodów z majątku Klubu,
c) darowizn, spadków, zapisów,
d) dotacji i ofiarności publicznej.

§ 44.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca miesiąca za dany miesiąc.

§ 45.

Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 46.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 47.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

§ 48.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

§ 49.

Statut niniejszy uchwaliło Zebranie Członków Założycieli Stowarzyszenia Klub Motocyklowy ,, Białe Kruki” w dniu 2.02.2015r.

Polski Ruch Motocyklowy

Polski Ruch Motocyklowy
PRognoza pogody